ТРАНСВАГОН АД

Сертификати за продукти

Продуктите произедени от „Трансвагон” АД са на съвременно техническо ниво и отговарят на изискванията на нормативни документи и технически стандарти . Изделия допуснати съгласно техническите спецификации за оперативна съвместимост (TSI):

Сертификати за дейност

Основната производствена дейност е заваряване, и за извъшването на този производствен процес „Трансвагон” АД притежава сертификат съгласно DIN EN 15085-2 и EN ISO 3834.

СУК

От особена важност за цялостния производствен процес е изградената система за управление на качеството по ISO 9001:2000. На базата на изработените документирани процедури в "Трансвагон" АД е създадена възможност продуктът на всеки етап от неговото създаване да се идентифицира, проследи и окачестви. Системата за контрол на качеството се осъществява чрез контролни листи за отделните производствени възли, в които се отразяват всички изисквания на нормативните актове, на стандартите и разбира се на клиента. Заедно с поръчаната продукция, клиентът получава и копие от протоколите и размерните листи, в които се записват резултатите от извършените измервания и изпитания.